Ngân hàng Bản Việt chuẩn bị họp cổ đông bất thường, muốn tăng mạnh vốn điều lệ

Ngân hàng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 900 tỷ đồng.