Ngành bảo hiểm đang chịu tác động thế nào bởi Covid-19?

Đại dịch đã có những ảnh hưởng phức tạp đối với cả hai phân ngành ngành bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Các công ty bảo hiểm sẽ gặp khó khăn với hoạt động đầu tư, vốn dĩ là nguồn lợi nhuận chính khi lãi suất huy động và lợi suất trái phiếu đều giảm mạnh.